Видинска помпа Система по качество
pumps
Насосы и насосные агрегаты
       П О Л И Т И К А  П О  К А Ч Е С Т В О Т О
ISO 9001:2015 клауза 5.2

"Випом" АД е специализирано в производството на:
* широка гама от центробежни, вихрови и диагонално-тръбни помпи със следните параметри – дебит от 0,3 до 1800 л/с, напор от 0,4 до 45 bar и мощност от 0,37 до 1000 kW;
* микро- и мини- водноелектрически централи с мощност до 500 kW;
* чугунени отливки с тегло до 2000 kg
и развива инженерингова дейност по проектиране и изграждане машинната и електрическа част на водоснабдителни, отводнителни и напоителни помпени станции. Изпълнението на дейностите във фирмата се базира на опита, експертизата, изпълнението, проследяването, подобряването, безопасността и надежността.
Висшето Ръководство на „Випом“АД отдава първостепенно значение на качеството в цялостната дейност на предоставяните продукти и услуги и се ангажира с политика, основана на следните принципи:
* Ние работим за удовлетворяване на високите изисквания и очакванията на клиентите и пазара. Ние обръщаме внимание и отговаряме на всяко предложение, забележка или изискване на наш клиент и се стремим да увеличим неговата удовлетвореност;
* Ние се ангажираме да спазваме изискванията на приложимите нормативни актове, създадени от законодателен или друг компетентен държавен орган;
* Ние полагаме необходимите усилия, за да бъде приета и прилагана Политиката по качеството на всички организационни нива и насърчаваме всички служители и работници в работата им за подобряване на качеството
* определяме и прилагаме системен подход при управление на процесите, влияещи на качеството;
* прилагаме действия по набиране на обективна информация и анализ на данните за ефикасността на процесите и удовлетвореността на потребителите, с оглед планиране и реализиране на непрекъснати подобрения;
* създаваме и поддържаме ефективни и взаимно изгодни отношения с доставчиците и ги приобщаваме към сътрудничество за изпълнение принципите на Политиката по качеството.

Ръководството на Дружеството оценява, че реализирането на политиката и целите по качество е възможно само чрез внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на Система за управление на качеството на база изискванията на ISО 9001 :2015.
За реализиране на политиката по качество, Ръководството ще работи за разгласяването и разбирането й от целия персонал, периодичен преглед на постоянната й адекватност и на следните основни цели :
1. Непрекъснато обновяване и повишаване качеството на предлаганите продукти и услуги. Поддържане на добри взаимоотношения и ефективно партньорство в процеса на работа с потребителите, непрекъснато изучаване и удовлетворяване на техните изисквания и очаквания;
2. Осигуряване на необходимите ресурси за техническо обновление, подобряване на технологията и повишаване качеството на продуктите;
3. Осигуряване и задържане на необходимия човешки ресурс, поддържане на адекватна социална среда за работа, обучение, квалификация, мотивация и възпитание на персонала;
4. Поддържане на дългосрочни, коректни и взаимноизгодни отношения с доставчиците и другите заинтересовани страни;
5. Системно прилагане на политика, процедури и практики за дейностите по управление на риска - идентифициране, анализ, преценяване, въздействие, наблюдение и преглед.

Изискванията на системата за управление на качеството, определени в документираната информация, са задължителни за всички работници и служители. Ръководителите на различни процеси и нива притежават пълномощията и носят отговорността за прилагането на тези изисквания в ръководената от тях област.
Ръководството на дружеството е убедено, че персоналът на „ВИПОМ“АД ясно осъзнава ролята на качеството за развитието и успеха на дружеството и е уверено, че всеки съобразно своите права, отговорности и възможности ще допринесе за изграждане, поддържане и подобряване на системата за управление на качеството.

Като Изпълнителен Директор на дружеството ДЕКЛАРИРАМ личното си участие и отговорност, както и подкрепата на Съвета на директорите за изпълнение на обявената политика по качество.

12.02.2018г.                                                                                              Гошо Георгиев -  Изпълнителен Директор
  

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com