Видинска помпа Система по качество
pumps
Насосы и насосные агрегаты
       П О Л И Т И К А  П О  К А Ч Е С Т В О Т О
ISO 9001:2015 клауза 5.2

Oсновна стратегическа цел на „Випом“АД е да се наложи на националния и световен пазар като утвърден  лидер на пазара в областта на производството на  помпи, помпени агрегати  и резервни части за тях с акцент –индивидуален подход към всеки клиент , предлагане на качествени продукти и услуги на конкурентни цени.

            Ръководството  на „Випом“АД отдава първостепенно значение на качеството в цялостната дейност на предоставяните продукти и услуги и се ангажира с провеждането на Политика по качеството, основана на следните принципи :

   -   Ние работим за удовлетворяване на високите изисквания и очакванията на клиентите и пазара.

Ние обръщаме внимание и отговаряме на всяко предложение, забележка или изискване на наш клиент и се стремим да увеличаваме неговата удовлетвореност;

   -   Ние се ангажираме да спазваме  изискванията на приложимите нормативни актове , създадени от законодателен или друг компетентен държавен орган;

 -    Ние полагаме необходимите усилия , за да бъде приета и прилагана политиката по качеството на всички организационни нива и насърчаваме всички служители и работници в работата им за подобряване на качеството ;

 -    Определяме и прилагаме системен подход при управление на процесите , влияещи на качеството;

-     Прилагаме  действия по набиране на обективни информация и за анализ на данните за ефикасността на процесите и удовлетвореността на потребителите , с оглед планиране и реализиране на непрекъснати подобрния;

-    Ние работим за създаване и поддържане на ефективни и взаимно изгодни отношения с доставчици и заинтересовани страни и ги приобщаваме към сътрудничество за изпълнение принципите на политиката по качеството;

       Ръководството на Дружеството оценява , че реализирането на политиката и целите по качество е възможно само при ефективното функциониране , поддържане и непрекъснато подобряване на  внедрената във "Випом"АД  Система за управление на качеството на база изискванията на EN ISО 9001 :2015.

  Целите по качество са обект на разглеждане и актуализиране на ежегодния Преглед от Ръководството. 

 За реализиране на политиката по качество , Ръководството  работи за разгласяването и разбирането й от целия персонал,  преглед на постоянната й адекватност и гарантира постигане на следните основни цели :

 1.Непрекъснато обновяване и повишаване качеството на предлаганите продукти и услуги. Поддържане на добри взаимоотношения и ефективно партньорство в процеса на работа  с потребителите , непрекъснато изучаване и удовлетворяване на техните изисквания и очаквания .

.2.Осигуряване на необходимите ресурси за  повишаване качеството на продуктите и услугите.

3.Осигуряване  и задържане на необходимия човешки ресурс ,поддържане  на  адекватна социална среда за работа, обучение, квалификация, мотивация и възпитание на персонала.

4.Поддържане на дългосрочни , коректни и взаимноизгодни отношения с доставчици и други заинтересовани страни.

5. Системно прилагане на политика , процедури и практики за дейностите по управление на риска - идентифициране, анализ, преценяване, въздействие , наблюдение и преглед .

    Изискванията на системата за управление на качеството , определени в документираната информация са задължителни за всички работници и служители . Ръководителите на различни процеси и нива притежават пълномощията и носят отговорността за прилагането на тези изисквания в ръководената от тях област..

Ръководството на дружеството е убедено , че персоналът на „Випом“АД  ясно осъзнава ролята на качеството за развитието и успеха на дружеството и е уверено , че всеки съобразно своите права, отговорности и възможности ще допринесе за изграждане , поддържане и подобряване на системата за управление на качеството.

 

   Като Изпълнителен Директор на "ВИПОМ "АД  ДЕКЛАРИРАМ  личното си участие и отговорност ,  както и подкрепата на Съвета на директорите за изпълнение  на обявената Политика по качество .24.03.2020г.                                                                                              Гошо Георгиев -  Изпълнителен Директор
  

Copyright © 2002-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68,vipom@vipom.com