Видинска помпа
'ВИПОМ'АД сертифициран по ISO 9001:2008

каталог в PDF формат

Центробежни помпи с двустранно засмукване

Резервни части за помпи тип Д

Ви можете да изпратите съобщение, адресирано до персонала на нашето предприятие.

журнал Нефтегаз 1/2005

помпи - производство на Випом 
ПОМПИ ТИП "ДВ"
Помпите от серия ДВ вече получават признанието на потребителите.
Все повече наши клиенти от различни страни на света оценяват по достойнство икономията в заеманата от помпите площ.
Сред тях са - MЕREGALLI, Италия:

помпи тип ДВ
каталог dv_bg.pdf   (460kb)
НОВИНИ


"ВИПОМ" АД е публично акционерно дружество (LEI 8945006GHVHHZ5STIP54), чиито акции се търгуват на организирания от "Българска фондова борса - София" АД пазар BaSE Market . Борсов код: VPOM (до 15.02.2021 г.: 4VI).
Съветът на директорите декларира пред управлението на борсата, пред своите акционери и пред инвестиционната общност, че ще извършва дейността си в съответствие с принципите на Националния Кодекс за корпоративно управление.
"ВИПОМ" АД разкрива финансови отчети и регулирана информация на интернет-сайта на "Борсова и информационна компания - капиталов пазар" ЕООД.

"ВИПОМ" АД изпълнява проект "Повишаване конкурентоспособността на "ВИПОМ" АД чрез технологично обновление" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", процедура: BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", на стойност 735 150,00 лв., от които 60% - 441 090,00 лв. безвъзмездна помощ/374 926.50 лв. европейско и 66 163.50 лв. национално съфинансиране/. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца - от 09.02.2016 до 09.08.2017 г. Основна стратегическа цел на ВИПОМ АД е да се наложи на националния и световен пазар като утвърден лидер в областта на производството на помпи, помпени агрегати и резервни части, с акцент - индивидуален подход към всеки клиент, предлагане на качествени продукти на конкурентни цени. Реализирането на проекта ще доведе до повишаване производителността и увеличаване обемите на произведена продукция при намаляване на себестойността и повишаване на качеството. По този начин ще се преодолеят слаби места в производствения процес, ще се гарантира ефективен контрол на качеството и безопасност на производството.

24.01.2023 г. 15:49
"Випом" АД оповестява публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на индивидуална основа) към 31.12.2022 г.

01.12.2022 г. 11:57
Уведомление по член 111 ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа(за обратно изкупени акции).

30.11.2022 г. 11:27
Уведомление по член 111 ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа(за обратно изкупени акции).

29.11.2022 г. 10:27
Уведомление по член 111 ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа(за обратно изкупени акции).

28.11.2022 г. 14:37
Уведомление по член 111 ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа(за обратно изкупени акции).

22.11.2022 г. 14:45
"Випом" АД оповестява публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на консолидирана основа) към 30.09.2022 г.

16.11.2022 г. 14:27
Уведомление по член 111 ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа(за обратно изкупени акции).

15.11.2022 г. 15:03
Уведомление по член 111 ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа(за обратно изкупени акции).

26.10.2022 г. 16:45
Уведомление по член 111 ал.6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа от Съвета на директорите на "Випом" АД за обявена процедура по обратно изкупуване на собствени акции.

26.10.2022 г. 15:59
"Випом" АД оповестява публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на индивидуална основа) към 30.09.2022 г.

03.10.2022 г. 19:06
Уведомление по член 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

09.09.2022 г. 13:39
С настоящето Ви уведомяваме , че в Търговския регистър под номер 20220909114436е вписано решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на "Випом" АД, прието на проведено на 02.09.2022г. извънредно Общо събрание на акционерите.

02.09.2022 г. 14:02
На 02.09.2022 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, което прие решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството.

23.08.2022 г. 13:45
"Випом" АД оповестява шестмесечен финансов отчет (на консолидирана основа) към 30.06.2022 г.

29.07.2022 г. 16:53
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20220902, което ще се проведе по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен ІІ" №9 на 02.09.2022г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), а при липса на кворум на тази дата - на 16.09.2022г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00) на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в извънредното Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме следните материали:
- Писмени материали с Покана и предложения на Съвета на директорите за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20220902
- Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник в ".doc" формат
Поканата за провеждане на Общото събрание e вписана в Търговския регистър под номер 20220729133016

21.07.2022 г. 15:25
"Випом" АД оповестява шестмесечен финансов отчет (на индивидуална основа) към 30.06.2022 г.

06.07.2022 г. 18:32
В Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите на “Випом" АД съгласно решение на проведеното на 30.06.2022г. редовно годишно Общо събрание на акционерите. След промяната, съставът на Съвета на директорите е следния: Иван Петров Ревалски – председател, Гошо Цанков Георгиев – зам.председател и изпълнителен директор и "Приви” АД, ЕИК 130688653 - член, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев.

30.06.2022 г. 15:32
На 30.06.2022 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите.

30.05.2022 г. 12:22
"Випом" АД оповестява публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на консолидирана основа) към 31.03.2022 г.

27.05.2022 г. 11:32
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20220630, което ще се проведе по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен ІІ" №9 на 30.06.2022г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), а при липса на кворум на тази дата - на 14.07.2022г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00) на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме следните материали:
- Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите;
- Писмени материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД с предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;
- Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник (в ".doc" формат); Поканата за провеждане на Общото събрание e вписана в Търговския регистър под номер 20220527110427.

29.04.2022 г. 17:56
"Випом" АД оповестява годишен финансов отчет (на консолидирана основа, с одиторски доклад) за годината, завършваща на 31.12.2021 г.

18.04.2022 г. 17:12
"Випом" АД е оповестило публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на индивидуална основа) към 31.03.2022 г.

24.03.2022 г. 13:37
"Випом" АД оповестява годишен финансов отчет (на индивидуална основа, с одиторски доклад) за годината, завършваща на 31.12.2021 г.

18.02.2022 г. 9:59
"Випом" АД е оповестило публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на консолидирана основа) към 31.12.2021 г.

25.01.2022 г. 18:35
"Випом" АД е оповестило публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на индивидуална основа) към 31.12.2021 г.

16.12.2021 г. 19:03
Уведомление по член 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

16.12.2021 г. 19:03
Уведомление по член 19 параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 На Европейския парламенти и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (текст от значение за ЕИП)

10.12.2021 г. 16:30
Уведомление по член 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

10.12.2021 г. 16:30
Уведомление по член 19 параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 На Европейския парламенти и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (текст от значение за ЕИП)

02.12.2021 г. 08:00
"Випом" АД е оповестило коригирано уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана към 30.09.2021 г.

22.11.2021 г. 10:41
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 30.09.2021 г.

30.10.2021 г. 10:55
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството (на индивидуална основа) към 30.09.2021 г.

04.10.2021 г. 17:32
Уведомление по член 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

04.10.2021 г. 17:32
Уведомление по член 19 параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 На Европейския парламенти и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (текст от значение за ЕИП)

25.08.2021 г. 12:22
"Випом" АД е оповестило консолидиран шестмесечен финансов отчет за дейността към 30.06.2021г., обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

27.07.2021 г. 14:35
"Випом" АД е оповестило шестмесечен финансов отчет за дейността към 30.06.2021г. (на индивидуална основа), обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

28.06.2021 г. 13:50
На 28.06.2021 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите.

27.05.2021 г. 09:12
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.03.2021 г.

25.05.2021 г. 18:32
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20210628, което ще се проведе по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен ІІ" №9 на 28.06.2021г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), а при липса на кворум на тази дата - на 12.07.2021г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00) на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме следните материали:
- Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД;
- Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД;
- Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник ( в pdf и doc формат);
- Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни Общи събрания на акционерите на "Випом" АД;
- Правила за гласуване на Общо събрание на акционерите чрез пълномощник;
Материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите с предложения на Съвета на директорите за решения, включващи:
1. По т.1 от дневния ред:
1.1. Заверен индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020г., Справки по образец на КФН ( в pdf и xls формат), Оповестена през 2020 г. вътрешна информация и Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
1.2. Доклад на регистрирания одитор и Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
1.3. Индивидуален Доклад за дейността през 2020г.,
Информация по Приложение 10 от Наредба №2 ,
Информация по Приложение 11 от Наредба №2 и
Декларация за корпоративното управление
1.3. Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденята на членовете на Съвета на директорите през 2020г.
1.4. Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление
2. По т.2 от дневния ред:
2.1. Заверен консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020г., Справки по образец на КФН ( в pdf и xls формат) и Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
2.2. Доклад на регистрирания одитор
2.3. Консолидиран Доклад за дейността през 2020г. и Декларация за корпоративното управление
3. По т.3 от дневния ред:
3.1. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.
4. По т.4 от дневния ред: 4.1. Доклад на Одитния комитет за дейността през 2020г.
5. По т.7 от дневния ред:
7.1. Декларация от Атанаска Николова по чл. 107, ал.5 от Закона за независимия финансов одит
7.2. Декларация от Радосвета Христова по чл. 107, ал.5 от Закона за независимия финансов одит
7.3. Декларация от Красимир Кръстев по чл. 107, ал.5 от Закона за независимия финансов одит
Поканата за провеждане на Общото събрание e вписана в Търговския регистър под номер 20210525153227.

14.05.2021 г. 16:32
"Випом" АД с нов Сертификат по ISO 9001:2015

29.04.2021 г. 16:06
"Випом" АД е оповестило консолидиран годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2020 г

26.04.2021 г. 15:12
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 31.03.2021 г.

31.03.2021 г. 13:36
"Випом" АД е оповестило индивидуален годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2020 г

23.02.2021 г. 11:12
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.12.2020 г.

26.01.2021 г. 10:32
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 31.12.2020 г.

23.11.2020 г. 14:12
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 30.09.2020 г.

26.10.2020 г. 15:32
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 30.09.2020 г.

28.09.2020 г. 15:12
На 28.09.2020 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, което прие нова "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД".

28.08.2020 г. 14:12
"Випом" АД е оповестило консолидиран шестмесечен финансов отчет за дейността, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

24.08.2020 г. 16:22
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.09.2020 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 12.10.2020 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание.

27.07.2020 г. 11:12
"Випом" АД е оповестило шестмесечен финансов отчет за дейността - на индивидуална основа, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

18.06.2020 г. 17:12
На 18.06.2020 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите

26.05.2020 г. 15:12
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.03.2020 г.

15.05.2020 г. 16:22
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.06.2020г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 02.07.2020г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание.

30.04.2020 г. 16:26
"Випом" АД е оповестило консолидиран годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2019 г.

29.04.2020 г. 16:36
"Випом" АД е оповестило уведомление за предполагаем срок за оповестяване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет за 2019г. - вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета.

24.04.2020 г. 17:12
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 31.03.2020 г.

23.04.2020 г. 11:34
"Випом" АД е оповестило индивидуален годишен финансов отчет за 2019 година с одиторски доклад, допълнен с доклад по политиката за възнагражденията съгласно чл.12, ал.1 и със съдържание съгласно чл.12, ал.2 и чл.13 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор

07.04.2020 г. 18:36
"Випом" АД е оповестило индивидуален годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2019 г

30.03.2020 г. 16:36
"Випом" АД е оповестило уведомление за предполагаем срок за оповестяване на одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019г. - вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета.

19.02.2020 г. 13:36
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.12.2019 г.

28.01.2020 г. 10:30
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2019 г.

19.11.2019 г. 15:26
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 30.09.2019 г.

28.10.2019 г. 14:57
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2019 г.

23.10.2019 г. 12:57
"Випом" АД е оповестило консолидиран финансов отчет за шестте месеца на финансовата 2019 година, допълнен с информацията, изискуема съгласно чл.100о, ал.5, във връзка с чл.100о, ал.4, т.4 от ЗППЦК, а именно допълнителна информация дължима съгласно чл. 33а, във връзка с чл.33, ал.1, т.7 от Наредба № 2 от 17.09.2003г., издадена от Комисията за финансов надзор.

29.07.2019 г. 14:28
"Випом" АД е оповестило 6-месечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

28.06.2019 г. 15:32
На 28.06.2019 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите

28.05.2019 г. 10:35
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидиран основа към 31.03.2019 г.

27.05.2019 г. 19:55
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2019г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 12.07.2019г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.
25.04.2019 г. 18:35
"Випом" АД е оповестило консолидиран годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2018 г.

24.04.2019 г. 10:52
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 31.03.2019 г.

28.03.2019 г. 17:05
"Випом" АД е оповестило индивидуален годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2018 г.

21.03.2019 г. 17:23
В Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите на “ВИПОМ" АД - гр. Видин , съгласно решение на проведеното на 15.03.2019г. извънредно Общо събрание на акционерите . След промяната, съставът на Съвета на директорите е следния: Гошо Цанков Георгиев – председател и изпълнителен директор, Иван Петров Ревалски – зам-председател и “Милк Комерсиал” ЕООД с ЕИК 130936999 и с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев – член

15.03.2019 г. 15:32
На 15.03.2019 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе извънредно Общо събрание на акционерите.

25.02.2019 г. 12:45
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.12.2018 г.

04.02.2019 г. 15:32
На 04.02.2019 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе извънредно Общо събрание на акционерите.

28.01.2019 г. 13:09
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2018 г.

28.11.2018 г. 08:49
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 30.09.2018 г

29.10.2018 г. 14:46
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2018 г.

29.08.2018 г. 16:25
"Випом" АД е оповестило консолидиран финансов отчет за дейността към 30.06.2018г.

17.08.2018 г. 12:56
На 17.08.2018 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе извънредно Общо събрание на акционерите.

30.07.2018 г. 12:58
Випом АД е оповестило 6-месечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

29.06.2018 г. 15:13
На 29.06.2018 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите.

28.06.2018 г. 14:48
Уведомление по чл.19 пар.3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 -

28.06.2018 г. 14:45
Уведомление по чл.148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

15.06.2018 г. 11:45
На 15.06.2018 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се състоя заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите - протокол и регистър на участниците. Поради липса на кворум, заседанието но Общото събрание ще се проведе на втората указана в Поканата дата – 29.06.2018г.

16.05.2018 г. 15:53
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.03.2018 г

27.04.2018 г. 14:21
"Випом" АД е оповестило консолидиран годишен финансов отчет за 2017 год. с приложения.

25.04.2018 г. 16:32
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 31.03.2018 г.

29.03.2018 г. 10:39
"ВИПОМ" АД е оповестило индивидуален годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2017 г.

16.03.2018 г. 18:13
На 16.03.2018 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе извънредно годишно Общо събрание на акционерите - протокол и регистър на участниците. Събранието взе решение за разпределяне на дивидент от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016г. Изплащането на дивидента ще започне на 30.04.2018г. и ще продължи 3 месеца, като ще се извършва съгласно Правилника на “Централен депозитар” АД , Правила за изплащане на дивиденти , утвърдени от Съвета на директорите на “Випом” АД и приложеното Заявление за разпределение на дивидент

23.02.2018 г. 13:46
Випом АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.12.2017 г.

29.01.2018 г. 8:54
Випом АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 31.12.2017 г.

помпи тип МТР Едностъпални помпи
Механично челно уплътнение Корабни помпи
помпи тип Е-КУЛ Помпи за замърсени течности
Хоризонталните центробежни едностъпални помпи тип Е, КЕМ и ЕТ
От м.януари 2011год. е преустановено производството на помпи тип 220Д90. Помпи с параметри: дебит 792 м3/час, напор 90 м ще се произвеждат по конкретна заявка като специално изпълнение на помпа 200Д90.
Резервни части за произведени вече помпи 220Д90 ще продължават да се произвеждат.

От 2008 година, поради усвояването и внедряване в производство на новата серия "К", е преустановено производството на корабни помпи тип "КВ" и "КВС".
Предлаганите помпи от серия тип "К" са с по-добри експлоатационни характеристики и повишена ремонтнопригодност, като покриват техническите параметри на помпите от старите серии "КВ" и "КВС".
Производството на резервни части за помпи тип "КВ" и "КВС" ще продължи до 2015г., след което ще бъде преустановено по технологични причини.
Rambler's Top100 Allpumps.Ru Насосы и Компрессоры PUMPS.RU - Насосы. Сделано в России. Owl
Copyright © 2010-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68 ,vipom@vipom.com