Видинска помпа
'ВИПОМ'АД сертифициран по ISO 9001:2008

каталог в PDF формат

Центробежни помпи с двустранно засмукване

Резервни части за помпи тип Д

Ви можете да изпратите съобщение, адресирано до персонала на нашето предприятие.

журнал Нефтегаз 1/2005

помпи - производство на Випом 
ПОМПИ ТИП "ДВ"
Помпите от серия ДВ вече получават признанието на потребителите.
Все повече наши клиенти от различни страни на света оценяват по достойнство икономията в заеманата от помпите площ.
Сред тях са - MЕREGALLI, Италия:

помпи тип ДВ
каталог dv_bg.pdf   (460kb)
НОВИНИ


"ВИПОМ" АД е публично акционерно дружество (LEI 8945006GHVHHZ5STIP54), чиито акции се търгуват на организирания от "Българска фондова борса - София" АД пазар BaSE Market. Борсов код: 4VI.
Съветът на директорите декларира пред управлението на борсата, пред своите акционери и пред инвестиционната общност, че ще извършва дейността си в съответствие с принципите на Националния Кодекс за корпоративно управление.
"ВИПОМ" АД разкрива финансови отчети и регулирана информация на интернет-сайта на "Борсова и информационна компания - капиталов пазар" ЕООД.

"ВИПОМ" АД изпълнява проект "Повишаване конкурентоспособността на "ВИПОМ" АД чрез технологично обновление" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", процедура: BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", на стойност 735 150,00 лв., от които 60% - 441 090,00 лв. безвъзмездна помощ/374 926.50 лв. европейско и 66 163.50 лв. национално съфинансиране/. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца - от 09.02.2016 до 09.08.2017 г. Основна стратегическа цел на ВИПОМ АД е да се наложи на националния и световен пазар като утвърден лидер в областта на производството на помпи, помпени агрегати и резервни части, с акцент - индивидуален подход към всеки клиент, предлагане на качествени продукти на конкурентни цени. Реализирането на проекта ще доведе до повишаване производителността и увеличаване обемите на произведена продукция при намаляване на себестойността и повишаване на качеството. По този начин ще се преодолеят слаби места в производствения процес, ще се гарантира ефективен контрол на качеството и безопасност на производството.

29.10.2018 г. 14:46
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2018 г.

29.08.2018 г. 16:25
"Випом" АД е оповестило консолидиран финансов отчет за дейността към 30.06.2018г.

17.08.2018 г. 12:56
На 17.08.2018 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе извънредно Общо събрание на акционерите.

30.07.2018 г. 12:58
Випом АД е оповестило 6-месечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

17.07.2018 г. 17:14
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.08.2018 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 31.08.2018 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в извънредното Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме Покана, Материали и Образец на пълномощно за участие чрез представител в Общото събрание.

29.06.2018 г. 15:13
На 29.06.2018 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите.

28.06.2018 г. 14:48
Уведомление по чл.19 пар.3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 -

28.06.2018 г. 14:45
Уведомление по чл.148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

15.06.2018 г. 11:45
На 15.06.2018 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се състоя заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите - протокол и регистър на участниците. Поради липса на кворум, заседанието но Общото събрание ще се проведе на втората указана в Поканата дата – 29.06.2018г.

16.05.2018 г. 15:53
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.03.2018 г

14.05.2018 г. 17:28
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.06.2018 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 29.06.2018 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание.
Материяли ТУК

27.04.2018 г. 14:21
"Випом" АД е оповестило консолидиран годишен финансов отчет за 2017 год. с приложения.

25.04.2018 г. 16:32
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 31.03.2018 г.

29.03.2018 г. 10:39
"ВИПОМ" АД е оповестило индивидуален годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2017 г.

16.03.2018 г. 18:13
На 16.03.2018 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе извънредно годишно Общо събрание на акционерите - протокол и регистър на участниците. Събранието взе решение за разпределяне на дивидент от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016г. Изплащането на дивидента ще започне на 30.04.2018г. и ще продължи 3 месеца, като ще се извършва съгласно Правилника на “Централен депозитар” АД , Правила за изплащане на дивиденти , утвърдени от Съвета на директорите на “Випом” АД и приложеното Заявление за разпределение на дивидент

23.02.2018 г. 13:46
Випом АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.12.2017 г.

12.02.2018 г. 16:15
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.03.2018 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 30.03.2018 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в извънредното Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме следните материали и образец на пълномощно за участие чрез представител в Общото събрание.

29.01.2018 г. 8:54
Випом АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 31.12.2017 г.

03.11.2017 г. 13:47
Уведомление по чл. 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

27.10.2017 г. 14:20
Випом АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 30.09.2017 г.

25.10.2017 г. 09:25
Випом АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 30.09.2017 г.

30.08.2017 г. 08:39
Випом АД е оповестило 6-месечен консолидиран финансов отчет за дейността, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

31.07.2017 г. 08:50
Випом АД е оповестило 6-месечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

26.06.2017 г. 16:34
На 26.06.2017 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите.

12.06.2017 г. 14:53
На 12.06.2017 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите - протокол и регистър на участниците.

29.05.2017 г. 10:45
Випом АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.03.2017 г.

12.05.2017 г.
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.06.2017 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 26.06.2017 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.
Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме следните материали.

29.07.2016
Считано от 01.08.2016г., "ВИПОМ" АД има нов Директор за връзки с инвеститорите - г-ца Лора Витанова - уведомление.
За контакти: тел. 094 609025, 094 606310; e-mail: vipom@vipom.com

14.07.2016
Декларация по чл.114б, ал.3 от ЗППЦК линк.

27.06.2016
На 27.06.2016 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите - материали.

13.06.2016
На 13.06.2016 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите - протокол.

10.05.2016
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 13.06.2016 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 27.06.2016 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме следните материали:
1. Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
3. Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник
4. Писмени материали за редовно годишно Общо събрание на акционерите, включващи следните документи:
4.1. По т.1 от дневния ред:
4.1.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността през 2015г.
4.1.2. Доклад на Одитния комитет за дейността през 2015г.
4.1.3. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015г.
4.2. По т.2 от дневния ред:
4.2.1. Одитиран финансов отчет на дружеството за годината, завършваща на 31.12.2015г.
4.2.2. Елементи и пояснения на годишния финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2015г.
4.2.3. Допълнителна информация към годишния финансов отчет за годината, завършваща на 31.12. 2015г.
4.2.4. Вътрешна информация към годишния финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2015г.
4.2.5. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
4.2.6. Декларации по чл.100, ал.4, т.3 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.3 от Наредба №2 от 17.09.2003г.
4.2.7. Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "Випом" АД през 2015година
4.2.8. Доклад на независимия одитор до акционерите на "Випом" АД
5. Предложения на Съвета на директорите на "Випом" АД за решения на Общото събрание на акционерите по точките от дневния ред.
6. Вписване на Поканата за провеждане на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър.

22.04.2016
Документация във връзка с провеждане на процедура за избор на изпълнител за "Доставка, инсталиране и тестване на инсталация за регенериране на отработени формовъчни смеси, вкл. линия за смесоподготовка" - тук.

24.02.2016
Иновации и конкурентоспособност
"ВИПОМ" АД изпълнява проект "Повишаване конкурентоспособността на "ВИПОМ" АД чрез технологично обновление" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", процедура: BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", на стойност 735 150,00 лв., от които 60% - 441 090,00 лв. безвъзмездна помощ. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца - от 09.02.2016 до 09.08.2017 г. Основна стратегическа цел на ВИПОМ АД е да се наложи на националния и световен пазар като утвърден лидер в областта на производството на помпи, помпени агрегати и резервни части, с акцент - индивидуален подход към всеки клиент, предлагане на качествени продукти на конкурентни цени. Реализирането на проекта ще доведе до повишаване производителността и увеличаване обемите на произведена продукция при намаляване на себестойността и повишаване на качеството. По този начин ще се преодолеят слаби места в производствения процес, ще се гарантира ефективен контрол на качеството и безопасност на производството.

23.11.2015
Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК

13.11.2015
На 12.11.2015 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе Общо събрание на акционерите - документи.

05.11.2015
Уведомление по чл. 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

28.10.2015
На 28.10.2015 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе Общо събрание на акционерите - протокол.

12.10.2015
Днес, 12.10.2015г., на сайта на Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, е публикувано Предложение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК за включване на въпроси в дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, което ще се проведе на 28.10.2015 г., а при липса на кворум - на 12.11.2015г.
Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в извънредното Общо събрание. На тяхно разположение на са следните материали:
На разположение на акционерите предоставяме следните материали:
1. Предложение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК за включване на въпроси в дневния ред
2. Материали по предложената т.2 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите

25.09.2015
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.10.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството - гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9.
Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в извънредното Общо събрание. На тяхно разположение на са следните материали:
1. Покана за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
3. Образец на Пълномощно за участие в извънредното Общото събрание на акционерите чрез пълномощник
4. Предложение на Съвета на директорите на "Випом" АД за решениe на извънредното Общо събрание на акционерите по т.1 от дневния ред

13.07.2015
На 13.07.2015 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе Общо събрание на акционерите - протокол.

29.06.2015
На 29.06.2015 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе Общо събрание на акционерите - протокол.


27.05.2015
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, коео ще се проведе на 29.06.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството - гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9.
Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание.
На тяхно разположение на са следните материали:

1. Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.
3. Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник (.pdf и .doc )
4. Материали за редовно годишно Общо събрание на акционерите, включващи следните документи:
4.1. По т.1 от дневния ред:
4.1.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността през 2014г.
4.1.2. Доклад на Одитния комитет за дейността през 2014г.
4.1.3. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2014г.
4.2. По т.2 от дневния ред:
4.2.1. Одитиран финансов отчет на дружеството за годината, завършваща на 31.12.2014г.
4.2.2. Елементи и пояснения на годишния финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2014г.
4.2.3. Допълнителна информация към годишния финансов отчет за годината, завършваща на 31.12. 2014г.
4.2.4. Вътрешна информация към годишния финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2014г.
4.2.5. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
4.2.6. Декларации по чл.100, ал.4, т.3 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.3 от Наредба №2 от 17.09.2003г.
4.2.7. Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "Випом" АД през 2014 година
4.2.8. Доклад на независимия одитор до акционерите на "Випом" АД
4.3. По т.7, 8, 9 и 10 от дневния ред:
4.3.1 Мотивиран доклад на Съвета на директорите относно съществените условия и целесъобразността на сделки, по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК
4.3.2 Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за приемане на "Мотивиран доклад на съвета на директорите на "ВИПОМ" АД, гр. Видин относно условията и целесъобразността на сделки по чл. 114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)"
5. Предложения на Съвета на директорите на "Випом" АД за решения на Общото събрание на акционерите по точките от дневния ред.

30.06.2014
На 30.06.2014 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе Общо събрание на акционерите - протокол.

27.05.2014
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, коео ще се проведе на 30.06.2014 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството - гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9.
На разположение на акционерите са следните материали:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.
2. Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.
3. Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник.
4. Материали за редовно годишно Общо събрание на акционерите, включващи следните документи:
4.1. По т.1 от дневния ред:
4.1.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността през 2013г.
4.1.2. Доклад на Одитния комитет за дейността през 2013г.
4.1.3. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013г.
4.2. По т.2 от дневния ред:
4.2.1. Заверен самостоятелен финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2013г.
4.2.2. Елементи и пояснения на годишния финансов отчет за 2013г.
4.2.3. Допълнителна информация към годишния финансов отчет за 2013г.
4.2.4. Вътрешна информация към годишния финансов отчет за 2013г.
4.2.5. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
4.2.6. Декларации по чл.100, ал.4, т.3 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.3 от Наредба №2 от 17.09.2003г.
4.2.7. Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "Випом" АД през 2013 година
4.2.8. Доклад на независимия одитор до акционерите на "Випом" АД
5. Предложения на Съвета на директорите на "Випом" АД за решения на Общото събрание на акционерите по точките от дневния ред.
Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание.

08.10.2013
Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК.


01.10.2013
Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК.

08.07.2013
На 04.07.2013 г. в Търговския регистър, поддържан от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България, е вписан изменения и допълнен УСТАВ на "ВИПОМ"АД - гр. Видин, приет с решение на проведеното на 20.06.2013 г. Общо събрание на акционерите.

20.06.2013
На 20.06.2013 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе Общо събрание на акционерите - протокол.
Представяме на Вашето внимание приетата от Общото събрание на акционерите "Политика за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на "Випом" АД".

08.05.2013
Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД на 20.06.2013г.
На разположение на акционерите предоставяме следните материали:

1. Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на 20.06.2013г.
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на ВИПОМ АД
3. Материали и предложения на Съвета на Директорите за редовно годишно Общо събрание на акционерите, включващи следните приложения:
3.1. По т.1 от дневния ред:
3.1.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността през 2012г.
3.1.2. Доклад на Одитния комитет за дейността през 2012г.
3.1.3. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012г.
3.2. По т.2 от дневния ред:
3.2.1. Финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2012г. с доклад на назначения регистриран одитор.
3.2.2. Елементи на годишния финансов отчет за 2012г.
3.2.3. Допълнителна информация към годишния финансов отчет за 2012г.
3.2.4. Вътрешна информация към годишния финансов отчет за 2012г.
3.3. По т.5 от дневния ред:
3.3.1. Предложение на Съвета на директорите за изменение и допълнение на устава на "Випом" АД
3.4. По т.8 от дневния ред:
3.4.1. Предложение на Съвета на Директорите за "Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД"
4. Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник.
Приканват се всички акционери да вземат участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.

28.06.2012
На 25.06.2012 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе Общо събрание на акционерите - протокол.


13.06.2012
Информация за сключен договор


11.06.2012
Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК


01.06.2012
Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК


22.05.2012
Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД на 25.06.2012 г.
На разположение на акционерите предоставяме следните материали:
 1. Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на 25.06.2012 г., публикувана във вестник "Капитал Daily"
 2. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на ВИПОМ АД
 3. Доклад на Съвета на директорите за дейността през 2011 г.
 4. Доклад на одитния комитет за дейността през 2011 г.
 5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011г.
 6. Финансов отчет на "Випом" АД за годината, завършваща на 31.12.2011г. и доклад на независимите одитори
 7. Елементи на годишния финансов отчет за 2011г.
 8. Допълнителна информация към ГФО
 9. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник
 10. Предложения на Съвета на директорите за решения на Общото събрание
 11. Публикуване в Търговския регистър на Покана за Общо събрание на акционерите


27.02.2012
На вниманието на нашите партньори! Напомняме за необходимостта от преоформяне на дилърските сертификати за 2012 год. (контакти).


21.06.2011
На 20.06.2011 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе Общо събрание на акционерите - Протокол от събранието.


13.05.2011
Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Випом АД на 20.06.2011 г.
На разположение на акционерите предоставяме следните материали:
 1. Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на 20.06.2011г., публикувана във вестник "ПАРИ"
 2. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на ВИПОМ АД
 3. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.
 4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.
 5. Финансов отчет на "Випом" АД за годината, завършваща на 31.12.2010г. и доклад на независимите одитори
 6. Елементи на годишния финансов отчет за 2009г.
 7. Предложения на Съвета на директорите за решения на Общото събрание
 8. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник
 9. Допълнителна информация към МФО
 10. Публикуване в Търговски регистър на Покана за Общо събрание на акционерите


11.01.2011
контакти На вниманието на нашите партньори! Напомняме за необходимостта от преоформяне на дилърските сертификати за 2011 год. (контакти).


12.11.2010
помпи тип К От 2008 година, поради усвояването и внедряване в производство на новата серия "К", е преустановено производството на корабни помпи тип "КВ" и "КВС".
Предлаганите помпи от серия тип "К" са с по-добри експлоатационни характеристики и повишена ремонтнопригодност, като покриват техническите параметри на помпите от старите серии "КВ" и "КВС".

Производството на резервни части за помпи тип "КВ" и "КВС" ще продължи до 2015г., след което ще бъде преустановено по технологични причини.


11.10.2010
"ВИПОМ"АД приема поръчки за производство на отливки от
 • сив чугун СЧ 15,20,25 по БДС 1799 (GG15,20,25 DIN1964) с единично тегло до 2 000 кг
 • сферографитен чугун марка ВЧ500 БДС6990 (GGG500 DIN1693) с единично тегло до 1 000 кг
 • Стомана Ст 25Л; 35Л; 45Л (БДС3492 - 75) с единично тегло до 1 000 кг
 • Капацитет за леене - 100 тона на месец
Фирмата предлага машинна обработка на детайли, според изискванията на клиента (За контакти ).
помпи тип МТР Едностъпални помпи
помпи тип HVP Помпени агрегати задвижвани от двигатели с вътешно горене 'ВАМО
Потопяеми помпи Корабни помпи
помпи тип Е-КУЛ Помпи за замърсени течности
Хоризонталните центробежни едностъпални помпи тип Е, КЕМ и ЕТ Механично челно уплътнение
От м.януари 2011год. е преустановено производството на помпи тип 220Д90. Помпи с параметри: дебит 792 м3/час, напор 90 м ще се произвеждат по конкретна заявка като специално изпълнение на помпа 200Д90.
Резервни части за произведени вече помпи 220Д90 ще продължават да се произвеждат.

От 2008 година, поради усвояването и внедряване в производство на новата серия "К", е преустановено производството на корабни помпи тип "КВ" и "КВС".
Предлаганите помпи от серия тип "К" са с по-добри експлоатационни характеристики и повишена ремонтнопригодност, като покриват техническите параметри на помпите от старите серии "КВ" и "КВС".
Производството на резервни части за помпи тип "КВ" и "КВС" ще продължи до 2015г., след което ще бъде преустановено по технологични причини.
Rambler's Top100 Allpumps.Ru Насосы и Компрессоры PUMPS.RU - Насосы. Сделано в России. Owl
Copyright © 2002-2010 rgm1.ru&vipom.com
(+359 94) 609 025, (+359 94) 609 020, (+359 2) 971 56 71, (+359 2) 971 56 72, (+7 499) 143 89 68, (+7 4862) 45 86 56, (+7 4862) 45 41 60,vipom@vipom.com