Видинска помпа
'ВИПОМ'АД сертифициран по ISO 9001:2008

каталог в PDF формат

Центробежни помпи с двустранно засмукване

Резервни части за помпи тип Д

Ви можете да изпратите съобщение, адресирано до персонала на нашето предприятие.

журнал Нефтегаз 1/2005

помпи - производство на Випом 
ПОМПИ ТИП "ДВ"
Помпите от серия ДВ вече получават признанието на потребителите.
Все повече наши клиенти от различни страни на света оценяват по достойнство икономията в заеманата от помпите площ.
Сред тях са - MЕREGALLI, Италия:

помпи тип ДВ
каталог dv_bg.pdf   (460kb)
НОВИНИ


"ВИПОМ" АД е публично акционерно дружество (LEI 8945006GHVHHZ5STIP54), чиито акции се търгуват на организирания от "Българска фондова борса - София" АД пазар BaSE Market. Борсов код: 4VI.
Съветът на директорите декларира пред управлението на борсата, пред своите акционери и пред инвестиционната общност, че ще извършва дейността си в съответствие с принципите на Националния Кодекс за корпоративно управление.
"ВИПОМ" АД разкрива финансови отчети и регулирана информация на интернет-сайта на "Борсова и информационна компания - капиталов пазар" ЕООД.

"ВИПОМ" АД изпълнява проект "Повишаване конкурентоспособността на "ВИПОМ" АД чрез технологично обновление" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", процедура: BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", на стойност 735 150,00 лв., от които 60% - 441 090,00 лв. безвъзмездна помощ/374 926.50 лв. европейско и 66 163.50 лв. национално съфинансиране/. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца - от 09.02.2016 до 09.08.2017 г. Основна стратегическа цел на ВИПОМ АД е да се наложи на националния и световен пазар като утвърден лидер в областта на производството на помпи, помпени агрегати и резервни части, с акцент - индивидуален подход към всеки клиент, предлагане на качествени продукти на конкурентни цени. Реализирането на проекта ще доведе до повишаване производителността и увеличаване обемите на произведена продукция при намаляване на себестойността и повишаване на качеството. По този начин ще се преодолеят слаби места в производствения процес, ще се гарантира ефективен контрол на качеството и безопасност на производството.

26.08.2019 г. 14:35
"Випом" АД е оповестило консолидиран междинен финансов отчет за дейността си към 30.06.2019г.

29.07.2019 г. 14:28
Випом АД е оповестило 6-месечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

28.06.2019 г. 15:32
На 28.06.2019 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите

28.05.2019 г. 10:35
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидиран основа към 31.03.2019 г.

27.05.2019 г. 19:55
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2019г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 12.07.2019г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме следните материали:
- Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД;
- Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД;
- Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник;
- Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни общи събрания на акционерите на "Випом" АД;
- Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник;
- Материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите, включващи:
1. По т.1 от дневния ред:
1.1. Заверен индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018г., Справки по образец на КФН, Оповестена през 2018 г. вътрешна информация и Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
1.2. Доклад на регистрирания одитор и Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
1.3. Индивидуален Доклад за дейността през 2018г , Информация по Приложение 10 от Наредба №2. Информация по Приложение 11 от Наредба №2 и Декларация за корпоративното управление
1.3.1 Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденята на членовете на Съвета на директорите през 2018г.
1.4. Програма за прилагане на стандартите , залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление
2. По т.2 от дневния ред:
2.1. Заверен консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018г.,Справки по образец на КФН и Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
2.2. Доклад на регистрирания одитор
2.3. Консолидиран Доклад за дейността през 2018г. и Декларация за корпоративното управление
3. По т.3 от дневния ред:
3.1. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.
4. По т.4 от дневния ред:
4.1. Доклад на Одитния комитет за дейността през 2018 г.
Поканата за провеждане на Общото събрание e вписана в Търговския регистър под номер 20190527104151.

25.04.2019 г. 18:35
"Випом" АД е оповестило консолидиран годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2018 г.

24.04.2019 г. 10:52
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 31.03.2019 г.

28.03.2019 г. 17:05
"Випом" АД е оповестило индивидуален годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2018 г.

21.03.2019 г. 17:23
В Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите на “ВИПОМ" АД - гр. Видин , съгласно решение на проведеното на 15.03.2019г. извънредно Общо събрание на акционерите . След промяната, съставът на Съвета на директорите е следния: Гошо Цанков Георгиев – председател и изпълнителен директор, Иван Петров Ревалски – зам-председател и “Милк Комерсиал” ЕООД с ЕИК 130936999 и с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев – член

15.03.2019 г. 15:32
На 15.03.2019 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе извънредно Общо събрание на акционерите.

25.02.2019 г. 12:45
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.12.2018 г.

04.02.2019 г. 15:32
На 04.02.2019 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе извънредно Общо събрание на акционерите.

28.01.2019 г. 13:09
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2018 г.

28.11.2018 г. 08:49
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 30.09.2018 г

29.10.2018 г. 14:46
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2018 г.

29.08.2018 г. 16:25
"Випом" АД е оповестило консолидиран финансов отчет за дейността към 30.06.2018г.

17.08.2018 г. 12:56
На 17.08.2018 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе извънредно Общо събрание на акционерите.

30.07.2018 г. 12:58
Випом АД е оповестило 6-месечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

29.06.2018 г. 15:13
На 29.06.2018 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите.

28.06.2018 г. 14:48
Уведомление по чл.19 пар.3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 -

28.06.2018 г. 14:45
Уведомление по чл.148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

15.06.2018 г. 11:45
На 15.06.2018 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се състоя заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите - протокол и регистър на участниците. Поради липса на кворум, заседанието но Общото събрание ще се проведе на втората указана в Поканата дата – 29.06.2018г.

16.05.2018 г. 15:53
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.03.2018 г

27.04.2018 г. 14:21
"Випом" АД е оповестило консолидиран годишен финансов отчет за 2017 год. с приложения.

25.04.2018 г. 16:32
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 31.03.2018 г.

29.03.2018 г. 10:39
"ВИПОМ" АД е оповестило индивидуален годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2017 г.

16.03.2018 г. 18:13
На 16.03.2018 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе извънредно годишно Общо събрание на акционерите - протокол и регистър на участниците. Събранието взе решение за разпределяне на дивидент от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016г. Изплащането на дивидента ще започне на 30.04.2018г. и ще продължи 3 месеца, като ще се извършва съгласно Правилника на “Централен депозитар” АД , Правила за изплащане на дивиденти , утвърдени от Съвета на директорите на “Випом” АД и приложеното Заявление за разпределение на дивидент

23.02.2018 г. 13:46
Випом АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.12.2017 г.

29.01.2018 г. 8:54
Випом АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 31.12.2017 г.

помпи тип МТР Едностъпални помпи
помпи тип HVP Помпени агрегати задвижвани от двигатели с вътешно горене 'ВАМО
Потопяеми помпи Корабни помпи
помпи тип Е-КУЛ Помпи за замърсени течности
Хоризонталните центробежни едностъпални помпи тип Е, КЕМ и ЕТ Механично челно уплътнение
От м.януари 2011год. е преустановено производството на помпи тип 220Д90. Помпи с параметри: дебит 792 м3/час, напор 90 м ще се произвеждат по конкретна заявка като специално изпълнение на помпа 200Д90.
Резервни части за произведени вече помпи 220Д90 ще продължават да се произвеждат.

От 2008 година, поради усвояването и внедряване в производство на новата серия "К", е преустановено производството на корабни помпи тип "КВ" и "КВС".
Предлаганите помпи от серия тип "К" са с по-добри експлоатационни характеристики и повишена ремонтнопригодност, като покриват техническите параметри на помпите от старите серии "КВ" и "КВС".
Производството на резервни части за помпи тип "КВ" и "КВС" ще продължи до 2015г., след което ще бъде преустановено по технологични причини.
Rambler's Top100 Allpumps.Ru Насосы и Компрессоры PUMPS.RU - Насосы. Сделано в России. Owl
Copyright © 2010-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68 ,vipom@vipom.com