Видинска помпа

20.02.2024 г. 11:27
"Випом" АД оповестява публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на консолидирана основа) към 31.12.2023 г.

25.01.2024 г. 15:04
"Випом" АД оповестява публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на индивидуална основа) към 31.12.2023 г.

21.11.2023 г. 13:24
"Випом" АД оповестява публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на консолидирана основа) към 30.09.2023 г.

24.10.2023 г. 13:27
"Випом" АД оповестява публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на индивидуална основа) към 30.09.2023 г.

30.08.2023 г. 11:35
Уведомление по член 111 ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа(за обратно изкупени акции).

23.08.2023 г. 11:19
"Випом" АД оповестява шестмесечен финансов отчет (на консолидирана основа) към 30.06.2023 г.

25.07.2023 г. 16:36
"Випом" АД оповестява шестмесечен финансов отчет (на индивидуална основа) към 30.06.2023 г.

28.06.2023 г. 15:15
"Випом" АД оповестява консолидиран годишен финансов отчет (с допълнен одиторски доклад относно индивидуалния годишен финансов отчет) за годината, завършваща на 31.12.2022 г.

28.06.2023 г. 14:00
"Випом" АД оповестява г одишен финансов отчет (на индивидуална основа, с допълнен одиторски доклад) за годината, завършваща на 31.12.2022 г.

28.06.2023 г. 13:55
Уведомление по член 111 ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа(за обратно изкупени акции).

26.06.2023 г. 15:18
На 26.06.2023 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите.

15.05.2023 г. 13:42
"Випом" АД оповестява публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на консолидирана основа) към 31.03.2023 г. 

15.05.2023 г. 13:35
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20230626, което ще се проведе по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен ІІ" №9 на 26.06.2023г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), а при липса на кворум на тази дата - на 11.07.2023г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00) на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме следните материали:
- Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите;
- Писмени материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД с предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;
- Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник (в ".doc" формат);
Поканата за провеждане на Общото събрание e вписана в Търговския регистър под номер 20230515115053.

27.04.2023 г. 14:44
"Випом" АД оповестява годишен финансов отчет (на консолидирана основа, с одиторски доклад) за годината, завършваща на 31.12.2022 г.

24.04.2023 г. 14:35
"Випом" АД оповестява публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на индивидуална основа) към 31.03.2023 г.

30.03.2023 г. 11:58
"Випом" АД оповестява г одишен финансов отчет (на индивидуална основа, с одиторски доклад) за годината, завършваща на 31.12.2022 г.

14.03.2023 г. 13:47
Уведомление по член 111 ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа(за обратно изкупени акции).

08.03.2023 г. 12:19
"Випом" АД уведомява за присвоени CFI и FISN кодове на емитираната от Дружеството емисия акции с ISIN код BG11VIVIAT15

22.02.2023 г. 16:45
"Випом" АД оповестява публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на консолидирана основа) към 31.12.2022 г. 

24.01.2023 г. 13:32
"Випом" АД оповестява публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на индивидуална основа) към 31.12.2022 г.

01.12.2022 г. 11:57
Уведомление по член 111 ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа(за обратно изкупени акции).

30.11.2022 г. 11:27
Уведомление по член 111 ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа(за обратно изкупени акции).

29.11.2022 г. 10:27
Уведомление по член 111 ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа(за обратно изкупени акции).

28.11.2022 г. 14:37
Уведомление по член 111 ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа(за обратно изкупени акции).

22.11.2022 г. 14:45
"Випом" АД оповестява публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на консолидирана основа) към 30.09.2022 г. 

16.11.2022 г. 14:27
Уведомление по член 111 ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа(за обратно изкупени акции).

15.11.2022 г. 15:03
Уведомление по член 111 ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа(за обратно изкупени акции).

26.10.2022 г. 16:45
Уведомление по чл.111 ал.6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа от Съвета на директорите на "Випом" АД за обявена процедура по обратно изкупуване на собствени акции

26.10.2022 г. 15:59
"Випом" АД оповестява публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на индивидуална основа) към 30.09.2022 г.

03.10.2022 г. 19:06
Уведомление по член 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

09.09.2022 г. 13:39
С настоящето Ви уведомяваме , че в Търговския регистър под номер 20220909114436е вписано решение за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на "Випом" АД, прието на проведено на 02.09.2022г. извънредно Общо събрание на акционерите.

02.09.2022 г. 14:02
На 02.09.2022 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, което прие решение за обратно изкупуване на собствени акции на дружеството.

23.08.2022 г. 13:45
"Випом" АД оповестява шестмесечен финансов отчет (на консолидирана основа) към 30.06.2022 г.

29.07.2022 г. 16:53
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20220902, което ще се проведе по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен ІІ" №9 на 02.09.2022г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), а при липса на кворум на тази дата - на 16.09.2022г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00) на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в извънредното Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме следните материали:
- Писмени материали с Покана и предложения на Съвета на директорите за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20220902
- Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник в ".doc" формат
Поканата за провеждане на Общото събрание e вписана в Търговския регистър под номер 20220729133016

21.07.2022 г. 15:25
"Випом" АД оповестява шестмесечен финансов отчет (на индивидуална основа) към 30.06.2022 г.

06.07.2022 г. 18:32
В Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите на “Випом" АД съгласно решение на проведеното на 30.06.2022г. редовно годишно Общо събрание на акционерите. След промяната, съставът на Съвета на директорите е следния: Иван Петров Ревалски – председател, Гошо Цанков Георгиев – зам.председател и изпълнителен директор и "Приви” АД, ЕИК 130688653 - член, с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев.

30.06.2022 г. 15:32
На 30.06.2022 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите.

30.05.2022 г. 12:22
"Випом" АД оповестява публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на консолидирана основа) към 31.03.2022 г.

27.05.2022 г. 11:32
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите с уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20220630, което ще се проведе по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен ІІ" №9 на 30.06.2022г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), а при липса на кворум на тази дата - на 14.07.2022г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00) на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме следните материали:
- Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите;
- Писмени материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД с предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред;
- Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник (в ".doc" формат); Поканата за провеждане на Общото събрание e вписана в Търговския регистър под номер 20220527110427.

29.04.2022 г. 17:56
"Випом" АД оповестява годишен финансов отчет (на консолидирана основа, с одиторски доклад) за годината, завършваща на 31.12.2021 г.

18.04.2022 г. 17:12
"Випом" АД е оповестило публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на индивидуална основа) към 31.03.2022 г.

24.03.2022 г. 13:37
"Випом" АД оповестява годишен финансов отчет (на индивидуална основа, с одиторски доклад) за годината, завършваща на 31.12.2021 г.

18.02.2022 г. 9:59
"Випом" АД е оповестило публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на консолидирана основа) към 31.12.2021 г.

25.01.2022 г. 18:35
"Випом" АД е оповестило публично уведомление за финансовото състояние на дружеството (на индивидуална основа) към 31.12.2021 г.

16.12.2021 г. 19:03
Уведомление по член 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа )

16.12.2021 г. 19:03
Уведомление по член 19 параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 На Европейския парламенти и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (текст от значение за ЕИП)

10.12.2021 г. 16:30
Уведомление по член 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа )

10.12.2021 г. 16:30
Уведомление по член 19 параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 На Европейския парламенти и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (текст от значение за ЕИП)

02.12.2021 г. 8:00
"Випом" АД е оповестило коригирано уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана към 30.09.2021 г.

22.11.2021 г. 10:41
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 30.09.2021 г.

30.10.2021 г. 11:35
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството (на индивидуална основа) към 30.09.2021 г.

04.10.2021 г. 17:32
Уведомление по член 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа )

04.10.2021 г. 17:32
Уведомление по член 19 параграф 3 от Регламент (ЕС) № 596/2014 На Европейския парламенти и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (текст от значение за ЕИП)

25.08.2021 г. 12:22
"Випом" АД е оповестило консолидиран шестмесечен финансов отчет за дейността към 30.06.2021г., обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

27.07.2021 г. 14:35
"Випом" АД е оповестило шестмесечен финансов отчет за дейността към 30.06.2021г. (на индивидуална основа), обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

28.06.2021 г. 13:50
На 28.06.2021 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите.

27.05.2021 г. 09:12
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.03.2021 г.

25.05.2021 г. 18:32
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, уникален идентификационен код на събитието VPOMOSA20210628, което ще се проведе по седалището и адреса на управление на дружеството - гр.Видин, ул."Цар Иван Асен ІІ" №9 на 28.06.2021г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00), а при липса на кворум на тази дата - на 12.07.2021г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC+3:00) на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме следните материали:
- Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД;
- Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД;
- Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник ( в pdf и doc формат);
- Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни Общи събрания на акционерите на "Випом" АД;
- Правила за гласуване на Общо събрание на акционерите чрез пълномощник;
Материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите с предложения на Съвета на директорите за решения, включващи:
1. По т.1 от дневния ред:
1.1. Заверен индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020г., Справки по образец на КФН ( в pdf и xls формат), Оповестена през 2020 г. вътрешна информация и Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
1.2. Доклад на регистрирания одитор и Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
1.3. Индивидуален Доклад за дейността през 2020г.,
Информация по Приложение 10 от Наредба №2 ,
Информация по Приложение 11 от Наредба №2 и
Декларация за корпоративното управление
1.3. Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденята на членовете на Съвета на директорите през 2020г.
1.4. Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление
2. По т.2 от дневния ред:
2.1. Заверен консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2020г., Справки по образец на КФН ( в pdf и xls формат) и Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
2.2. Доклад на регистрирания одитор
2.3. Консолидиран Доклад за дейността през 2020г. и Декларация за корпоративното управление
3. По т.3 от дневния ред:
3.1. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2020 г.
4. По т.4 от дневния ред: 4.1. Доклад на Одитния комитет за дейността през 2020г.
5. По т.7 от дневния ред:
7.1. Декларация от Атанаска Николова по чл. 107, ал.5 от Закона за независимия финансов одит
7.2. Декларация от Радосвета Христова по чл. 107, ал.5 от Закона за независимия финансов одит
7.3. Декларация от Красимир Кръстев по чл. 107, ал.5 от Закона за независимия финансов одит
Поканата за провеждане на Общото събрание e вписана в Търговския регистър под номер 20210525153227.

29.04.2021 г. 16:06
"Випом" АД е оповестило консолидиран годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2020 г

26.04.2021 г. 15:12
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 31.03.2021 г.

31.03.2021 г. 13:36
"Випом" АД е оповестило индивидуален годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2020 г

23.02.2021 г. 11:12
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.12.2020 г.

26.01.2021 г. 10:32
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 31.12.2020 г.

23.11.2020 г. 14:12
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 30.09.2020 г.

26.10.2020 г. 15:32
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 30.09.2020 г.

28.09.2020 г. 15:12
На 28.09.2020 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, което прие нова "Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД".

28.08.2020 г. 14:12
"Випом" АД е оповестило консолидиран шестмесечен финансов отчет за дейността, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

24.08.2020 г. 16:22
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.09.2020 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 12.10.2020 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание.

27.07.2020 г. 11:12
"Випом" АД е оповестило шестмесечен финансов отчет за дейността - на индивидуална основа, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

18.06.2020 г. 17:12
На 18.06.2020 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите

26.05.2020 г. 15:12
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.03.2020 г.

15.05.2020 г. 16:22
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 18.06.2020г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 02.07.2020г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание.

30.04.2020 г. 16:26
"Випом" АД е оповестило консолидиран годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2019 г.

29.04.2020 г. 16:36
"Випом" АД е оповестило уведомление за предполагаем срок за оповестяване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет за 2019г. - вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета.

24.04.2020 г. 17:12
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 31.03.2020 г.

23.04.2020 г. 11:34
"Випом" АД е оповестило индивидуален годишен финансов отчет за 2019 година с одиторски доклад, допълнен с доклад по политиката за възнагражденията съгласно чл.12, ал.1 и със съдържание съгласно чл.12, ал.2 и чл.13 от Наредба №48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор

07.04.2020 г. 18:36
"Випом" АД е оповестило индивидуален годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2019 г

30.03.2020 г. 16:36
"Випом" АД е оповестило уведомление за предполагаем срок за оповестяване на одитирания индивидуален Годишен финансов отчет за 2019г. - вътрешна информация по чл. 17, §1, във вр. с чл. 7 от Регламент №596/2014 на ЕП и на Съвета.

19.02.2020 г. 13:36
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.12.2019 г.

28.01.2020 г. 10:30
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2019 г.

19.11.2019 г. 15:26
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 30.09.2019 г.

28.10.2019 г. 14:57
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2019 г.

23.10.2019 г. 12:57
"Випом" АД е оповестило консолидиран финансов отчет за шестте месеца на финансовата 2019 година, допълнен с информацията, изискуема съгласно чл.100о, ал.5, във връзка с чл.100о, ал.4, т.4 от ЗППЦК, а именно допълнителна информация дължима съгласно чл. 33а, във връзка с чл.33, ал.1, т.7 от Наредба № 2 от 17.09.2003г., издадена от Комисията за финансов надзор.

26.08.2019 г. 14:35
"Випом" АД е оповестило консолидиран междинен финансов отчет за дейността си към 30.06.2019г.

29.07.2019 г. 14:28
Випом АД е оповестило 6-месечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

28.06.2019 г. 15:32
На 28.06.2019 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите

28.05.2019 г. 10:35
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидиран основа към 31.03.2019 г.

27.05.2019 г. 19:55
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.06.2019г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 12.07.2019г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме следните материали:
- Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД;
- Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД;
- Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник;
- Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни общи събрания на акционерите на "Випом" АД;
- Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник;
- Материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите, включващи:
1. По т.1 от дневния ред:
1.1. Заверен индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018г., Справки по образец на КФН, Оповестена през 2018 г. вътрешна информация и Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
1.2. Доклад на регистрирания одитор и Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
1.3. Индивидуален Доклад за дейността през 2018г , Информация по Приложение 10 от Наредба №2. Информация по Приложение 11 от Наредба №2 и Декларация за корпоративното управление
1.3.1 Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденята на членовете на Съвета на директорите през 2018г.
1.4. Програма за прилагане на стандартите , залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление
2. По т.2 от дневния ред:
2.1. Заверен консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2018г.,Справки по образец на КФН и Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК
2.2. Доклад на регистрирания одитор
2.3. Консолидиран Доклад за дейността през 2018г. и Декларация за корпоративното управление
3. По т.3 от дневния ред:
3.1. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2018 г.
4. По т.4 от дневния ред:
4.1. Доклад на Одитния комитет за дейността през 2018 г.
Поканата за провеждане на Общото събрание e вписана в Търговския регистър под номер 20190527104151.

25.04.2019 г. 18:35
"Випом" АД е оповестило консолидиран годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2018 г.

24.04.2019 г. 10:52
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 31.03.2019 г.

28.03.2019 г. 17:05
"Випом" АД е оповестило индивидуален годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2018 г.

21.03.2019 г. 17:23
В Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите на “ВИПОМ" АД - гр. Видин , съгласно решение на проведеното на 15.03.2019г. извънредно Общо събрание на акционерите . След промяната, съставът на Съвета на директорите е следния: Гошо Цанков Георгиев – председател и изпълнителен директор, Иван Петров Ревалски – зам-председател и “Милк Комерсиал” ЕООД с ЕИК 130936999 и с представител за изпълнение на задълженията му в Съвета Красимир Андреев Кръстев – член

15.03.2019 г. 15:32
На 15.03.2019 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе извънредно Общо събрание на акционерите.

25.02.2019 г. 12:45
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.12.2018 г.

12.02.2019 г. 13:10
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.03.2019 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 29.03.2019 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Поканата за общото събрение е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под номер 20190211180821. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в извънредното Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме Покана, Протокол от заседание на СД на “Випом” АД, Материали и Образец на пълномощно за участие чрез представител в Общото събрание.

04.02.2019 г. 15:32
На 04.02.2019 г. във "Випом" АД - гр. Видин се проведе извънредно Общо събрание на акционерите.

31.01.2019 г. 12:05
Допълнителни материали за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите на “Випом” АД, насрочено за 04.02.2019г. в 10:00 ч., а при липса на кворум на тази дата – за 18.02.2019г., 10:00 ч.

28.01.2019 г. 13:09
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2018 г.

21.01.2019 г. 11:51
Уведомление по чл.148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

10.01.2019 г. 14:19
Уведомление по чл.148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

10.01.2019 г. 14:19
Уведомление по чл.148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

02.01.2019 г. 17:47
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 04.02.2019 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 18.02.2019 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Поканата за общото събрение е вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под номер 20190102093637. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в извънредното Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме Покана , Протокол от заседание на СД , Материали и Образец на пълномощно за участие чрез представител в Общото събрание.

20.12.2018 г. 11:03
Уведомление по чл.148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

11.12.2018 г. 11:50
Уведомление по чл.148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

28.11.2018 г. 08:49
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 30.09.2018 г

27.11.2018 г. 16:22
Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК

29.10.2018 г. 14:46
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството към 30.09.2018 г.

29.08.2018 г. 16:25
"Випом" АД е оповестило консолидиран финансов отчет за дейността към 30.06.2018г.

17.08.2018 г. 12:56
На 17.08.2018 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе извънредно Общо събрание на акционерите

30.07.2018 г. 12:58
Випом АД е оповестило 6-месечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

17.07.2018 г. 17:14
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.08.2018 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 31.08.2018 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в извънредното Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме Покана, Материали и Образец на пълномощно за участие чрез представител в Общото събрание.

29.06.2018 г. 15:13
На 29.06.2018 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите.

28.06.2018 г. 14:48
Уведомление по чл.19 пар.3 от Регламент (ЕС) № 596/2014

28.06.2018 г. 14:45
Уведомление по чл.148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа

15.06.2018 г. 11:45
На 15.06.2018 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се състоя заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите - протокол и регистър на участниците. Поради липса на кворум, заседанието но Общото събрание ще се проведе на втората указана в Поканата дата – 29.06.2018г.

16.05.2018 г. 15:53
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.03.2018 г

14.05.2018 г. 17:28
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.06.2018 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 29.06.2018 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме следните материали:
1. Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.
3. Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник.
4. Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни общи събрания на акционерите на "Випом" АД.
5. Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник.
6. Материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите, включващи:
6.1. По т.1 от дневния ред:
6.1.1. Заверен индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор и Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК, Справки по образец на КФН и Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК.
6.1.2. Индивидуален Доклад за дейността през 2017г. с информация по Прил.10 от Наредба №2 и Декларация за корпоративното управление.
6.1.3. Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденята на членовете на Съвета на директорите през 2017г.
6.1.4. Програма за прилагане на стандартите , залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление.
6.2. По т.2 от дневния ред:
6.2.1. Заверен консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2017г. с Доклад на регистрирания одитор, Справки по образец на КФН и Декларации по чл.100н, ал.4, т.4 от ЗППЦК.
6.2.2. Консолидиран Доклад за дейността на "Випом" АД за 2017г. с Декларация за корпоративното управление.
6.3. По т.3 от дневния ред:
6.3.1.
Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2017 г.
6.4. По т.4 от дневния ред:
6.4.1.
.Доклад на Одитния комитет за дейността през 2017 г.
7.
Вписване в Търговския регистър на Поканата за провеждане на Общото събрание.

27.04.2018 г. 14:21
"Випом" АД е оповестило консолидиран годишен финансов отчет за 2017 год. с приложения.

25.04.2018 г. 16:32
"Випом" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 31.03.2018 г.

29.03.2018 г. 10:39
"ВИПОМ" АД е оповестило индивидуален годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2017 г.

16.03.2018 г. 18:13
На 16.03.2018 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе извънредно годишно Общо събрание на акционерите - протокол и регистър на участниците. Събранието взе решение за разпределяне на дивидент от неразпределената печалба на Дружеството към 31.12.2016г. Изплащането на дивидента ще започне на 30.04.2018г. и ще продължи 3 месеца, като ще се извършва съгласно Правилника на “Централен депозитар” АД , Правила за изплащане на дивиденти , утвърдени от Съвета на директорите на “Випом” АД и приложеното Заявление за разпределение на дивидент

23.02.2018 г. 13:46
Випом АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.12.2017 г.

12.02.2018 г. 16:15
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 16.03.2018 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 30.03.2018 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. На разположение на акционерите предоставяме следните материали:
1. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.
2. Покана за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.
3. Материали за провеждане на извънредното Общо събрание на акционерите, вкл. Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни общи събрания на акционерите на "Випом" АД и Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник.
4. Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник .
5. Заверен индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с Доклад на регистрирания одитор и Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
6. Вписване на Поканата за провеждане на Общото събрание в Търговския регистър
Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в извънредното Общо събрание.

29.01.2018 г. 8:54
Випом АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 31.12.2017 г.

03.11.2017 г. 13:47
Уведомление по чл. 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

27.10.2017 г. 14:20
Випом АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 30.09.2017 г.

25.10.2017 г. 09:25
Випом АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на индивидуална основа към 30.09.2017 г.

30.08.2017 г. 08:39
Випом АД е оповестило консолидиран 6-месечен финансов отчет за дейността, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

31.07.2017 г. 08:50
Випом АД е оповестило 6-месечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година.

26.06.2017 г. 16:34
На 26.06.2017 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите.


12.06.2017 г. 14:53
На 12.06.2017 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите - протокол и регистър на участниците.


29.05.2017 г. 10:45
Випом АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на дружеството на консолидирана основа към 31.03.2017 г.


12.05.2017, 09:32
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.06.2017 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 26.06.2017 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.
Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме следните материали:
1. Покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
3. Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник
4. Правила за организирането и провеждането на редовни и извънредни общи събрания на акционерите на "Випом" АД
5. Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник
6. Материали за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите, включващи:
6.1. По т.1 от дневния ред:
6.1.1. Заверен индивидуален годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. с Доклад на регистрирания одитор и Декларация по чл.100н, ал.4, т.3 от ЗППЦК
6.1.2. Индивидуален Доклад за дейността през 2016г. с информация по Прил.11 от Наредба №2 и Декларация за корпоративното управление
6.1.3. Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденята на членовете на Съвета на директорите през 2016г.
6.1.4. Програма за прилагане на стандартите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление
6.2. По т.2 от дневния ред:
6.2.1. Заверен консолидиран годишен финансов отчет на "Випом" АД за 2016г. Пояснения и с Доклад на регистрирания одитор
6.2.2. Консолидиран Доклад за дейността през 2016г. с Декларация за корпоративното управление
6.3. По т.3 от дневния ред:
6.3.1. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2016 г.
6.4. По т.4 от дневния ред:
6.4.1. Доклад на на Одитния комитет за дейността през 2016 г.
6.5. По т.7 от дневния ред -материали
6.5. По т.9 от дневния ред:
6.5.1. Проект на Статут на Одитния комитет на "Випом" АД
6.5.2. Декларация по чл.107, ал.5 от Закона за независимия финасов одит
6.5.3. Декларация по чл.107, ал.5 от Закона за независимия финасов одит
7. Предложения на Съвета на директорите на "Випом" АД за решения на Общото събрание на акционерите по точките от дневния ред.
8. Вписване на Поканата за провеждане на Общото събрание в Търговския регистър.

28.04.2017г., 09:47
"ВИПОМ" АД е оповестило консолидиран годишен финансов отчет за 2016 год. с приложения за 2016 г.

26.04.2017г., 13:20
"ВИПОМ" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на Дружеството на индивидуална основа към 31.03.2017 г.

29.03.2017г., 15:49
"ВИПОМ" АД е оповестило индивидуален годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2016 г.

21.02.2017, 09:15
"ВИПОМ" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на Дружеството на консолидирана основа към 31.12.2016 г.

31.01.2017, 10:52
"ВИПОМ" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на Дружеството на индивидуална основа към 31.12.2016 г.

23.11.2016, 14:34
"ВИПОМ" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на Дружеството на консолидирана основа към 30.09.2016 г.

27.10.2016, 13:49
"ВИПОМ" АД е оповестило уведомление за финансовото състояние на Дружеството на индивидуална основа към 30.09.2016 г.

31.08.2016, 14:31
"ВИПОМ" АД е оповестило консолидиран междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2016г.

25.08.2016, 15:38
"ВИПОМ" АД е уведомило КФН относно наличие на сключен договор с медията "БОРСОВА И ИНФОРМАЦИОННА КОМПАНИЯ - КАПИТАЛОВ ПАЗАР" ЕООД и че разкриваните от Дружеството регулирана информация и финансови отчети се публикуват на нейния интернет-сайт на електронен адрес: http://www.beis.bia-bg.com.

29.07.2016, 17:52
Считано от 01.08.2016г., "ВИПОМ" АД има нов Директор за връзки с инвеститорите - г-ца Лора Витанова - уведомление.
За контакти: тел. 094 609025, 094 606310; e-mail: vipom@vipom.com

28.07.2016, 10:24
"ВИПОМ" АД е оповестило самостоятелен междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2016 г.

15.07.2016, 09:15
"ВИПОМ" АД е уведомило, че на 14.07.2016 г. в Дружеството е постъпила декларация по чл.114б, ал.1 от ЗППЦК от Красимир Андреев Кръстев, в качеството му на член на съвета на директорите на "ВИПОМ" АД и във връзка с вписване №20160713135314 в ТР на Агенцията по вписванията относно заличаването му като управител на "ВИПОМ ТРЕЙД" ЕООД. .

28.06.2016, 10:56
На 27.06.2016 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите - материали.

13.06.2016, 13:23
На 13.06.2016 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе заседание на редовното годишно Общо събрание на акционерите - протокол.

11.05.2016, 08:32
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 13.06.2016 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството, находяща се на адрес гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9, а при липса на кворум на тази дата - на 27.06.2016 г. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред. Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание. На тяхно разположение предоставяме следните материали:
1. Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
3. Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник
4. Писмени материали за редовно годишно Общо събрание на акционерите, включващи следните документи:
4.1. По т.1 от дневния ред:
4.1.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността през 2015г.
4.1.2. Доклад на Одитния комитет за дейността през 2015г.
4.1.3. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2015г.
4.2. По т.2 от дневния ред:
4.2.1. Одитиран финансов отчет на дружеството за годината, завършваща на 31.12.2015г.
4.2.2. Елементи и пояснения на годишния финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2015г.
4.2.3. Допълнителна информация към годишния финансов отчет за годината, завършваща на 31.12. 2015г.
4.2.4. Вътрешна информация към годишния финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2015г.
4.2.5. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
4.2.6. Декларации по чл.100, ал.4, т.3 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.3 от Наредба №2 от 17.09.2003г.
4.2.7. Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "Випом" АД през 2015година
4.2.8. Доклад на независимия одитор до акционерите на "Випом" АД
5. Предложения на Съвета на директорите на "Випом" АД за решения на Общото събрание на акционерите по точките от дневния ред.
6. Вписване на Поканата за провеждане на Общото събрание на акционерите в Търговския регистър.

22.04.2016
Документация във връзка с провеждане на процедура за избор на изпълнител за "Доставка, инсталиране и тестване на инсталация за регенериране на отработени формовъчни смеси, вкл. линия за смесоподготовка" - тук.

22.04.2016г., 10:37
"Випом" АД е оповестило самостоятелен тримесечен финансов отчет за първото тримесечие на 2016 г.

29.03.2016г., 14:35
"Випом" АД е оповестило самостоятелен годишен финансов отчет с одиторски доклад за 2015 г.

24.02.2016
Иновации и конкурентоспособност
"ВИПОМ" АД изпълнява проект "Повишаване конкурентоспособността на "ВИПОМ" АД чрез технологично обновление" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", процедура: BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения капацитет в МСП", на стойност 735 150,00 лв., от които 60% - 441 090,00 лв. безвъзмездна помощ. Срокът на изпълнение на проекта е 18 месеца - от 09.02.2016 до 09.08.2017 г. Основна стратегическа цел на ВИПОМ АД е да се наложи на националния и световен пазар като утвърден лидер в областта на производството на помпи, помпени агрегати и резервни части, с акцент - индивидуален подход към всеки клиент, предлагане на качествени продукти на конкурентни цени. Реализирането на проекта ще доведе до повишаване производителността и увеличаване обемите на произведена продукция при намаляване на себестойността и повишаване на качеството. По този начин ще се преодолеят слаби места в производствения процес, ще се гарантира ефективен контрол на качеството и безопасност на производството.

23.11.2015
Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК

13.11.2015
На 12.11.2015 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе Общо събрание на акционерите - документи.

05.11.2015
Уведомление по чл. 148б от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

28.10.2015
На 28.10.2015 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе Общо събрание на акционерите - протокол.

12.10.2015
Днес, 12.10.2015г., на сайта на Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, е публикувано Предложение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК за включване на въпроси в дневния ред на Извънредното Общо събрание на акционерите на "Випом" АД, което ще се проведе на 28.10.2015 г., а при липса на кворум - на 12.11.2015г.
Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в извънредното Общо събрание. На тяхно разположение на са следните материали:
На разположение на акционерите предоставяме следните материали:
1. Предложение по чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК за включване на въпроси в дневния ред
2. Материали по предложената т.2 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите

25.09.2015
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква извънредно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.10.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството - гр.Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9.
Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в извънредното Общо събрание. На тяхно разположение на са следните материали:
1. Покана за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД
3. Образец на Пълномощно за участие в извънредното Общото събрание на акционерите чрез пълномощник
4. Предложение на Съвета на директорите на "Випом" АД за решениe на извънредното Общо събрание на акционерите по т.1 от дневния ред

13.07.2015
На 13.07.2015 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе Общо събрание на акционерите - протокол.

29.06.2015
На 29.06.2015 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе Общо събрание на акционерите - протокол.

27.05.2015
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, коео ще се проведе на 29.06.2015 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството - гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9.
Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание.
На тяхно разположение на са следните материали:

1. Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.
3. Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите чрез пълномощник (.pdf и .doc )
4. Материали за редовно годишно Общо събрание на акционерите, включващи следните документи:
4.1. По т.1 от дневния ред:
4.1.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността през 2014г.
4.1.2. Доклад на Одитния комитет за дейността през 2014г.
4.1.3. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2014г.
4.2. По т.2 от дневния ред:
4.2.1. Одитиран финансов отчет на дружеството за годината, завършваща на 31.12.2014г.
4.2.2. Елементи и пояснения на годишния финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2014г.
4.2.3. Допълнителна информация към годишния финансов отчет за годината, завършваща на 31.12. 2014г.
4.2.4. Вътрешна информация към годишния финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2014г.
4.2.5. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
4.2.6. Декларации по чл.100, ал.4, т.3 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.3 от Наредба №2 от 17.09.2003г.
4.2.7. Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "Випом" АД през 2014 година
4.2.8. Доклад на независимия одитор до акционерите на "Випом" АД
4.3. По т.7, 8, 9 и 10 от дневния ред:
4.3.1 Мотивиран доклад на Съвета на директорите относно съществените условия и целесъобразността на сделки, по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК
4.3.2 Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за приемане на "Мотивиран доклад на съвета на директорите на "ВИПОМ" АД, гр. Видин относно условията и целесъобразността на сделки по чл. 114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)"
5. Предложения на Съвета на директорите на "Випом" АД за решения на Общото събрание на акционерите по точките от дневния ред.

30.06.2014
На 30.06.2014 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе Общо събрание на акционерите - протокол.

27.05.2014
Съветът на директорите на "Випом" АД свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите, коео ще се проведе на 30.06.2014 г. от 10.00 часа в административната сграда на дружеството - гр. Видин, ул. "Цар Иван Асен II" №9.
На разположение на акционерите са следните материали:

1. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.
2. Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.
3. Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник.
4. Материали за редовно годишно Общо събрание на акционерите, включващи следните документи:
4.1. По т.1 от дневния ред:
4.1.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността през 2013г.
4.1.2. Доклад на Одитния комитет за дейността през 2013г.
4.1.3. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2013г.
4.2. По т.2 от дневния ред:
4.2.1. Заверен самостоятелен финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2013г.
4.2.2. Елементи и пояснения на годишния финансов отчет за 2013г.
4.2.3. Допълнителна информация към годишния финансов отчет за 2013г.
4.2.4. Вътрешна информация към годишния финансов отчет за 2013г.
4.2.5. Програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление
4.2.6. Декларации по чл.100, ал.4, т.3 от ЗППЦК и чл.33, ал.1, т.3 от Наредба №2 от 17.09.2003г.
4.2.7. Доклад за прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "Випом" АД през 2013 година
4.2.8. Доклад на независимия одитор до акционерите на "Випом" АД
5. Предложения на Съвета на директорите на "Випом" АД за решения на Общото събрание на акционерите по точките от дневния ред.
Каним всички акционери на "Випом" АД да вземат участие в редовното годишно Общо събрание.

08.10.2013
Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК.

01.10.2013
Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК.

08.07.2013
На 04.07.2013 г. в Търговския регистър, поддържан от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България, е вписан изменения и допълнен УСТАВ на "ВИПОМ"АД - гр. Видин, приет с решение на проведеното на 20.06.2013 г. Общо събрание на акционерите.

20.06.2013
На 20.06.2013 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе Общо събрание на акционерите - протокол.
Представяме на Вашето внимание приетата от Общото събрание на акционерите "Политика за определяне възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите на "Випом" АД".
08.05.2013
Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД на 20.06.2013г.
На разположение на акционерите предоставяме следните материали:

1. Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на 20.06.2013г.
2. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на ВИПОМ АД
3. Материали и предложения на Съвета на Директорите за редовно годишно Общо събрание на акционерите, включващи следните приложения:
3.1. По т.1 от дневния ред:
3.1.1. Доклад на Съвета на директорите за дейността през 2012г.
3.1.2. Доклад на Одитния комитет за дейността през 2012г.
3.1.3. Доклад на Директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2012г.
3.2. По т.2 от дневния ред:
3.2.1. Финансов отчет за годината, завършваща на 31.12.2012г. с доклад на назначения регистриран одитор.
3.2.2. Елементи на годишния финансов отчет за 2012г.
3.2.3. Допълнителна информация към годишния финансов отчет за 2012г.
3.2.4. Вътрешна информация към годишния финансов отчет за 2012г.
3.3. По т.5 от дневния ред:
3.3.1. Предложение на Съвета на директорите за изменение и допълнение на устава на "Випом" АД
3.4. По т.8 от дневния ред:
3.4.1. Предложение на Съвета на Директорите за "Политика за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на "Випом" АД"
4. Образец на Пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник.
Приканват се всички акционери да вземат участие в редовното годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД.
28.06.2012
На 25.06.2012 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе Общо събрание на акционерите - протокол.
13.06.2012
Информация за сключен договор
11.06.2012
Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК

01.06.2012
Информация по чл.111, ал.8 от ЗППЦК
22.05.2012
Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на "Випом" АД на 25.06.2012 г.
На разположение на акционерите предоставяме следните материали:
 1. Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на 25.06.2012 г., публикувана във вестник "Капитал Daily"
 2. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на ВИПОМ АД
 3. Доклад на Съвета на директорите за дейността през 2011 г.
 4. Доклад на одитния комитет за дейността през 2011 г.
 5. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за дейността през 2011г.
 6. Финансов отчет на "Випом" АД за годината, завършваща на 31.12.2011г. и доклад на независимите одитори
 7. Елементи на годишния финансов отчет за 2011г.
 8. Допълнителна информация към ГФО
 9. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник
 10. Предложения на Съвета на директорите за решения на Общото събрание
 11. Публикуване в Търговския регистър на Покана за Общо събрание на акционерите
27.02.2012
контакти На вниманието на нашите партньори! Напомняме за необходимостта от преоформяне на дилърските сертификати за 2012 год. (контакти).
21.06.2011
На 20.06.2011 г. във "ВИПОМ" АД - гр. Видин се проведе Общо събрание на акционерите - Протокол от събранието.

13.05.2011
Съветът на директорите свиква редовно годишно Общо събрание на акционерите на Випом АД на 20.06.2011 г.
На разположение на акционерите предоставяме следните материали:
 1. Покана за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на 20.06.2011г., публикувана във вестник "ПАРИ"
 2. Протокол от заседание на Съвета на директорите с решение за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите на ВИПОМ АД
 3. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г.
 4. Доклад на директора за връзки с инвеститорите за 2010г.
 5. Финансов отчет на "Випом" АД за годината, завършваща на 31.12.2010г. и доклад на независимите одитори
 6. Елементи на годишния финансов отчет за 2009г.
 7. Предложения на Съвета на директорите за решения на Общото събрание
 8. Образец на пълномощно за участие в Общото събрание чрез пълномощник
 9. Допълнителна информация към МФО
 10. Публикуване в Търговски регистър на Покана за Общо събрание на акционерите

12.01.2011
контакти На вниманието на нашите партньори! Напомняме за необходимостта от преоформяне на дилърските сертификати за 2011 год. (контакти).

12.11.2010
помпи тип К       От 2008 година, поради усвояването и внедряване в производство на новата серия "К", е преустановено производството на корабни помпи тип "КВ" и "КВС".
Предлаганите помпи от серия тип "К" са с по-добри експлоатационни характеристики и повишена ремонтнопригодност, като покриват техническите параметри на помпите от старите серии "КВ" и "КВС".

Производството на резервни части за помпи тип "КВ" и "КВС" ще продължи до 2015г., след което ще бъде преустановено по технологични причини.

11.10.2010

"ВИПОМ"АД приема поръчки за производство на отливки от

 • сив чугун СЧ 15,20,25 по БДС 1799 (GG15,20,25 DIN1964) с единично тегло до 2 000 кг
 • сферографитен чугун марка ВЧ500 БДС6990 (GGG500 DIN1693) с единично тегло до 1 000 кг
 • Стомана Ст 25Л; 35Л; 45Л (БДС3492 - 75) с единично тегло до 1 000 кг
 • Капацитет за леене - 100 тона на месец
Фирмата предлага машинна обработка на детайли, според изискванията на клиента ( За контакти ).


15.09.2010
конзолно-моноблочни помпи тип КЕМ       Предлагаме конзолно-моноблочни помпи тип КЕМ, производство на "Випом"АД (България). Помпите са предназначени за транспортиране на нефтопродукти с вискозитет до 120 cSt, чиста вода, както и течности без механични примеси, имащи сходни с водата вискозитет и химическа активност и температура до +140°С. Работното колело е изработено от бронз. Помпите са окомплектовани с единични механични уплотнения.

новини (архив)

Copyright © 2010-2019 vipom.com
+359 94 609 025, +359 94 609 020, +359 2 971 56 71, +7 499 143 89 68 ,vipom@vipom.com